Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

ประวัติชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษและกิจกรรมของชมรมฯ

ความเป็นมาของชมรม

เนื่องจากโลหิตหมู่พิเศษ ( Rh negative) พบน้อยมากในคนไทย คือ
ประมาณ 0.3 % หรือ 1,000 คน พบเพียง 3 คนเท่านั้น ดังนั้นเมื่อมีผู้ป่วยที่มีโลหิตหมู่พิเศษ
มีความจำเป็นรับโลหิตช่วยในการรักษาพยาบาลแล้ว
โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้โลหิตเป็นจำนวนมาก
จึงมักส่งผลให้เกิดปัญหาไม่สามารถจัดหาโลหิตให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของผู้ป่วย
ทำให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีโลหิตหมู่พิเศษด้วยกันเป็นไปด้วยความลำบาก
จึงทำให้เกิดการรวมตัวกันขึ้น จึงได้จัดตั้งชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

การจัดตั้งชมรม

ชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ Rh-negative Club
ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2532 โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เป็นจุดศูนย์กลางในการประสานงานกับผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษกับชมรมฯ

จุดประสงค์

 • เผยแพร่ความรู้เรื่อง หมู่โลหิตพิเศษ ( Rh-negative ) ( Educate the public about Rh -negative group )
 • รวบรวมรายชื่อ และที่อยู่ของผู้ที่เคยบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ( Rh-negative )
  ( To update names and addresses of the lost Rh- negative donors )
 • ส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตทั่วไปเพื่อค้นหาผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ( Rh-negative )
  ( Promote the general donation to search for new Rh- negative donors )
 • ให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ เพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กัน
  ( Social gathering for Rh -negative donors )
 • เป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ( Rh-negative ) กลุ่มอื่น ( ถ้ามี )
  ( Co – ordinating center for all Rh -negative donors group for mutual benefits )

โครงสร้างของชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ

ระเบียบปฎิบัติชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ

คุณสมบัติของตำแหน่งที่ปรึกษา , ประธาน , รองประธาน , กรรมการของชมรมฯ

ที่ปรึกษา

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยประสบการณ์ มีความพร้อมและเต็มใจให้การสนับสนุนงานของชมรมฯ ด้วยดียิ่ง สำหรับจำนวนที่ปรึกษานั้นแล้วแต่ความเหมาะสม ทั้งนี้ที่ปรึกษาประกอบด้วย

1. ประธานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย .

2. ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

3. รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

5. ฯลฯ

ประธาน

กำหนดให้มีเพียง 1 คนเท่านั้น โดยต้องมาจากการลงคะแนนเสียงคัดเลือกของคณะกรรมการชมรมฯ
ทั้งนี้ต้องเป็นบุคคลที่มีโลหิตหมู่พิเศษ กรอปกับเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์
พร้อมทั้งมีความพร้อม ความเต็มใจ เสียสละในการรับผิดชอบ การดำเนินงานของชมรมฯ

รองประธาน

กำหนดให้มี 2 ท่าน คือ รองประธาน 1 และรองประธาน 2
โดยต้องมาจากการลงคะแนนเสียงคัดเลือกของคณะกรรมการชมรมฯ
ทั้งนี้ต้องเป็นบุคคลที่มีโลหิตหมู่พิเศษ กรอปกับเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีความพร้อม ความเต็มใจ เสียสละ
ในการรับผิดชอบการดำเนินงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งการปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากประธานชมรมฯ

กรรมการ

ประกอบด้วยกรรมการ 2 ส่วน คือ กรรมการจากการเลือกตั้ง ต้องเป็นผู้ที่มีโลหิตหมู่พิเศษ
หรืออาสาสมัคร โดยผ่านการเลือกจากสมาชิกชมรมฯ กอปรกับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
มีความพร้อม ความเต็มใจในการรับผิดชอบบริหารงานของชมรมฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีกรรมการในส่วนนี้ประมาณ 6-8 คน และมีการจัดแบ่งตำแหน่งกรรมการดังกล่าวตามหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. เลขานุการ
2. ผู้ช่วยเลขานุการ
3. เหรัญญิก
4. ประชาสัมพันธ์

กรรมการจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. ประชาสัมพันธ์
2. ทะเบียนสมาชิกของชมรมฯ
3. ศูนย์กลางประสานงานระหว่างสมาชิกชมรมฯกับกลุ่มอื่น
4. เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องโลหิตหมู่พิเศษแก่ประชาชนทั่วไป

ระเบียบบริหารงานชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ

 • คณะกรรมการชมรมฯ อันประกอบด้วย ที่ปรึกษา , ประธาน , รองประธาน
  และกรรมการมีวาระการบริหารงานชมรมฯ ชุดละ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งเป็นต้นไป
 • การจัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ
 • คณะกรรมการชมรมฯ ด้องมีการจัดทำบัตรสมาชิกชมรมฯ ให้กับสมาชิก

 • คณะกรรมการชมรมฯ ต้องบริหารงานของชมรมฯ ให้เป็นไปตามกรอบของวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 • สมาชิกชมรมต้องเป็นผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ( Rh – negative )

 • ชมรมฯ ต้องไม่เก็บค่าสมัครสมาชิก
 • การบริหารงานของชมรมฯ ต้องไม่เป็นการมุ่งเน้นในการจัดหาเงินรายได้เข้าชมรมฯ
 • ในกรณีที่มีเงินบริจาคเข้าชมรมฯ หากมีความจำเป็นต้องนำมาใช้ในกิจกรรม
  หรือการบริหารงานของชมรมฯ ให้ผ่านพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการชมรมฯ

การดำเนินงานของชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ

โดยเริ่มต้นนั้นศูนย์บริการโลหิตฯได้ถือว่าผู้บริจาคโลหิตทุกคนเป็นสมาชิกของชมรมฯ
พร้อมกับได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลอื่นๆ ที่มิได้เป็นผู้บริจาคโลหิต
ด้วยเหตุผลความไม่พร้อมด้านสุขภาพ หรือคุณสมบัติการเป็นผู้บริจาคโลหิตยังไม่ครบถ้วน
ให้สมัครร่วมเป็นสมาชิกด้วย

การบริหารงานชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ

การบริหารงานของชมรมฯ ตั้งแต่การจัดตั้งชมรมฯ คือ
คนที่ 1 นายนวราช นฤหล้า
ดำรงตำแห่งประธานชมรมฯ วันที่ 26 พฤษภาคม 2532 – 30 มิถุนายน 2540
คนที่ 2 นาวาเอกนายแพทย์พนิต จันทรภักดี รน.
ดำรงตำแห่งประธานชมรมฯ วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 – 30 มิถุนายน 2542
คนที่ 3 พลเรือโทไพฑูรย์ จันทรภักดี รน.
ดำรงตำแห่งประธานชมรมฯ วันที่ 16 กรกฎาคม 2542 – 30 มิถุนายน 2546
คนที่ 4 นายราม ติวารี
ดำรงตำแห่งประธานชมรมฯ วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 – 30 มิถุนายน 2548
คนที่ 5 นายแพทย์ธนู ลอบันดิส
ดำรงตำแห่งประธานชมรมฯ วันที่ 18 สิงหาคม 2548 – 30 มิถุนายน 2550
คนที่ 6 นาวาเอกนายแพทย์พนิต จันทรภักดี
ดำรงตำแห่งประธานชมรมฯ วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 – ปัจจุบัน
ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้นประมาณ 5,718 คน

ตลอดระยะเวลา 24 ปี ที่ผ่านมาชมรมฯ ได้พยายามจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
เพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งชมรมฯ ประสบความสำเร็จ ซึ่งวัตถุประสงค์มีดังนี้

1. เผยแพร่ความรู้เรื่องหมู่โลหิตพิเศษ
2. รวบรวมรายชื่อ และที่อยู่ของผู้ที่เคยบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ
3. ส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตทั่วไป เพื่อค้นหาผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ
4. ให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์เพื่อทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
5. เป็นศูนย์กลางการประสานงาน ระหว่างผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษกลุ่มอื่น ๆ ( ถ้ามี )

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ชมรมฯ ได้นำมาเป็นแนวนโยบายในการดำเนินกิจกรรมของชมรม ฯ โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้
• ในกรณีเร่งด่วนได้จัดส่ง SMS ถึงผู้บริจาคโลหิตที่แจ้งเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
• จัดส่ง SMS ขอบคุณผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษที่มาบริจาคโลหิต
• เสริมสร้างความรู้ เรื่อง โลหิตและการบริจาคโลหิต , การดูแลส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ
• จัดทำ “สารงานบริการโลหิต” (คอลัมครอบครัว Rh-negative ) ส่งให้สมาชิก
โดยมีปริมาณในการจัดทำครั้งละ 4,500 ฉบับ : 2 เดือน
• จัดทำบัตรประจำตัวจัดทำบัตรประจำตัวผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ
• จัดส่ง SMS อวยพรวันเกิด , อวยพรปีใหม่ ให้แก่สมาชิกชมรมฯ เป็นประจำ
• การติดตามเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษให้มาบริจาค โดยติดต่อทางโทรศัพท์
ในกรณีนี้จะ ดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความจำเป็นจริง
อาจจะเนื่องจากผู้ป่วยมีความต้องการรับโลหิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งโลหิตในคงคลังไม่เพียงพอ
หรือมีความต้องการใช้เพียงส่วนประกอบของโลหิตบางส่วน เช่น เกล็ดโลหิต , เม็ดโลหิตแดงเข้มข้น
• งานพบปะสังสรรค์สมาชิกประจำปี โดยปกติแล้วจะจัดเป็นประจำในวันที่ 26 พฤษภาคมของทุกปี
แต่เนื่องด้วยภาวะปัญหาเศรษฐกิจ ทางชมรมฯ จึงขอระงับการจัดกิจกรรมนี้ไว้ชั่วคราว
ซึ่งในปัจจุบันจะในเดือนกุภาพันธ์ของทุกปี

จากการดำเนินงานของชมรมฯ ที่ผ่านมาส่งผลให้ปัญหาการจัดหาโลหิตหมู่พิเศษลดน้อยลงไปเป็นอย่างมาก
ดังนั้นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยจึงมีแนวคิดว่า ในภูมิภาคควรมีการรวบรวมรายชื่อพร้อมที่อยู่ของผู้บริจาคโลหิต
หรือบุคคลทั่วไปที่พบว่ามีโลหิตหมู่พิเศษแล้วจัดตั้งชมรมฯ หรืออย่างน้อยก็ควรจะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษขึ้น
ในแต่ละจังหวัดด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มพูนความรู้ของสมาชิก
กำหนดศูนย์กลางสำหรับการติดต่อสื่อสารหรือศูนย์ข้อมูลของชมรมฯให้ชัดเจน เพื่อการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้
และข้อมูลระหว่างจังหวัดกับจังหวัด หรือกับศูนย์บริการโลหิตฯ
อีกทั้งควรจัดส่งรายชื่อพร้อมที่อยู่มายังชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย


สำหรับในต่างจังหวัดที่มีการจัดตั้งชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ คือ


- จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการดำเนินงานของชมรมฯ ได้รับความสนับสนุนจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และชมรม
ผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ยะลา ปัตตานี นราธิวาส )
(จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2546)
- จังหวัดนครราชสีมา โดยการดำเนินงานของชมรมฯ ได้รับความสนับสนุนจากภาคบริการโลหิตจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
(จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550)
- จังหวัดอุบลราชธานี โดยการดำเนินงานของชมรมฯ ได้รับความสนับสนุนจากภาคบริการโลหิต จังหวัดอุบลราชธานี
(จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่17 พฤศจิกายน 2553)
- จังหวัดภูเก็ต โดยการดำเนินงานของชมรมฯ ได้รับความสนับสนุนจากภาคบริการโลหิต จังหวัดภูเก็ต
(จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2553)
- จังหวัดสงขลา โดยการดำเนินงานของชมรมฯ ได้รับความสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดสงขลา และภาคบริการโลหิต จังหวัดสงขลา
(จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 4 กรกฎาคม 2544)
- จังหวัดชลบุรี โดยการดำเนินงานของชมรมฯ ได้รับความสนับสนุนจากภาคบริการโลหิต จังหวัดชลบุรี
(จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2554

 

สำหรับจังหวัด หรือท่านใดที่มีความสนใจเรื่องชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ
ติดต่อได้ที่
ชมรมผู้บริจาคโลหิตหมูพิเศษ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2255-4567
โทรสาร 0-2252-1601

 

 

 

Copyright (c) 2004 All Right Reserved.
ชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-Negative Club)
ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 0-2263-9600-99 ต่อ 1770,1771 โทรสาร. 0-2252-1601
อีเมล์:


website tracker