Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญพสกนิกรทั่วประเทศทำความดี บริจาคโลหิต วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ ?ทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 2 เมษายน 2560? และร่วมลงนามถวายพระพร ตลอดเดือนเมษายน 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2520 พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับงานบริการโลหิตอย่างมาก เพราะเป็นงานที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ทำหน้าที่จัดหาโลหิตจากผู้บริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ ทรงพระราชทานพระราชดำริ และให้แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริการโลหิตในด้านต่างๆ เช่น ทรงให้ความสำคัญในการจัดหาโลหิต โดยปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บิรจาคโลหิต ด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ทรงสนพระทัยพัฒนาความก้าวหน้าเทคโนโลยีงานบริการโลหิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงสนับสนุนและติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการจัดตั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อการจัดหาโลหิตในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่่วย เพื่อทำให้งานบริการโลหิตของสภากาชาดไทย ก้าวสู่มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ
ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต พร้อมทั้ง ร่วมลงนามถวายพระพรตลอดเดือนเมษายน 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ในส่วนภูมิภาค ประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300 , 0 2263 9600-99 ต่อ 1101

2017-04-02 09:48:10

 
Copyright (c) 2004 All Right Reserved.
ชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-Negative Club)
ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 0-2263-9600-99 ต่อ 1770,1771 โทรสาร. 0-2252-1601
อีเมล์:


website tracker