Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

ประวัติชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษและกิจกรรมของชมรมฯ

รายนามคณะกรรมการชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ชุดที่ 9
วาระตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2553 - ปัจจุบัน
1 นายวัลลภ เจียรวนนท์ ที่ปรึกษา
2 นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ที่ปรึกษา
3 นางแพตทีเซีย มาลีนนท์ ที่ปรึกษา
4 ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ที่ปรึกษา
  (แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด)  
5 นพ.ธนู ลอบันดิส ที่ปรึกษา
6 น.อ.นพ.พนิต จันทรภักดี รน. ประธาน
7 นายเฉลิมวุฒิ ชมะนันทน์ รองประธาน
8 นายจอห์น รัตนเวโรจน์ กรรรมการ
9 นายมานะ กลัดกลีบ กรรรมการ
10 นางรัตนา ชัยอินทร์ กรรรมการ
11 นางชุติมา จันกิมฮะ กรรรมการ
12 หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต
กรรรมการ
  (นางประจิต ลิ้มสายพรหม)  
13 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ
  (นางสุภาณี เกวลิน)  
14 หัวหน้าฝ่ายเจาะเก็บโลหิต กรรรมการ
  (นางสาววาสินี จิวานวัฒน์)  
15 หัวหน้าฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์
กรรรมการ
  (นายธีระ วิทยาวิวัฒน์)  
16 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
กรรรมการ
  (นางภาวินี แสงภัทรเนตร)  
17 หัวหน้างานจัดหาผู้บริจาคโลหิต
กรรรมการ
  (นางสาวเกวลิน แก้จุลศรี)  
18 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
กรรรมการ
  (นางนันทพร พากเพียรทรัพย์)  
19 หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ
  (นายนิพนธ์ รัศมีดารา)  
20 หัวหน้างานฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
กรรมการ และเลขานุการ
  (นางสาวปิยะนันท์ คุ้มครอง)  
21 หัวหน้างานกิจกรรมสัมพันธ์และโครงการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
  (นางสาวอัญชลี โพธิ์ชัยเลิศ)  
22 นางสาวสุธารัตน์ กุหลาบศรี ผู้ช่วยเลขานุการ
   

 

 

Copyright (c) 2004 All Right Reserved.
ชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ (Rh-Negative Club)
ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 0-2263-9600-99 ต่อ 1770,1771 โทรสาร. 0-2252-1601
อีเมล์:


website tracker